Благодійний концерт «Я буду жити»: співають Dруга Ріка, С.К.А.Й., Крихітка, O.Torvald та Bahroma

Видео по теме:

Четверг 09 Августа 2012 17:29 / Новости / Шоу-бизнес

<< предыдущая новостьследующая новость >>

12 ве­рес­ня кон­церт­ний клуб «Stereo Plaza» пре­зен­тує бла­годійний кон­церт, в яко­му прий­ма­ти­муть участь відомі українські гур­ти — Dру­га Ріка, С.К.А.Й., Крихітка, Bahroma та O.Torvald.

Мож­ли­во, що й «Оке­ан Ель­зи» до­лу­чить­ся до події, як­що му­зи­кан­ти бу­дуть в цей час у Києві. Цілком мож­ли­во, що гурт ви­ко­нає декілька пісень в аку­стиці.

Ме­та акції: збір ко­штів на ре­ак­ти­ви для діагно­сти­ки і пре­па­ра­ти для ліку­ван­ня лю­дей з он­ко­за­хво­рю­ван­ня­ми з усієї України, що здійс­нюється в Національ­но­му інсти­туті ра­ку.

Ва­лерій Хар­чи­шин роз­повів з цьо­го при­во­ду: «Ця біда не оби­рає кон­крет­них лю­дей — за за­можністю, соціаль­ним ста­ту­сом або по­пулярністю. На жаль, останнім ча­сом в моїй власній ро­дині сло­во «рак» зву­чить до­сить ча­сто.

Осо­би­сто я сприй­маю це як ви­клик і цілком пе­ре­ко­на­ний, що за до­по­мо­гою стійкої віри, рідних, друзів і про­сто небай­ду­жих лю­дей, цю серй­оз­ну про­бле­му мож­на вирішу­ва­ти! Але тут потрібні і ба­нальні ко­шти.

То­му ми і про­сто за­кли­каємо про­сто прий­ти, от­ри­ма­ти за­до­во­лен­ня від кон­цер­ту і цим, мож­ли­во, вря­ту­ва­ти ко­мусь жит­тя».

Кон­церт відбу­деть­ся 12 ве­рес­ня 2012 ро­ку о 19:00 в київсь­ко­му «Stereo Plaza». Квит­ки по 150-200 грн.
 

Ис­точ­ник: myradio.ua

Четверг 09 Августа 2012 17:29 / Новости / Шоу-бизнес

<< предыдущая новостьследующая новость >>

Теги: bahroma, благодійний, otorvald, крихітка

:

Благодійний концерт «Я буду жити»: співають Dруга Ріка, С.К.А.Й., Крихітка, O.Torvald та Bahroma

12 вересня концертний клуб «Stereo Plaza» презентує благодійний концерт, в якому прийматимуть участь відомі українські гурти — Dруга Ріка, С.К.А.Й., Крихітка, Bahroma та O.Torvald. Можливо, що й «Океан Ельзи» долучиться до події, якщо музиканти будуть в цей час у Києві. Цілком можливо, що гурт виконає декілька пісень в акустиці. Мета акції: збір коштів на реактиви для діагностики і препарати для лікування людей з онкозахворюваннями з усієї України, що здійснюється в Національному інституті раку. Валерій Харчишин розповів з цього приводу: «Ця біда не обирає конкретних людей — за заможністю, соціальним статусом або популярністю. На жаль, останнім часом в моїй власній родині слово «рак» звучить досить часто. Особисто я сприймаю це як виклик і цілком переконаний, що за допомогою стійкої віри, рідних, друзів і просто небайдужих людей, цю серйозну проблему можна вирішувати! Але тут потрібні і банальні кошти. Тому ми і просто закликаємо просто прийти, отримати задоволення від концерту і цим, можливо, врятувати комусь життя». Концерт відбудеться 12 вересня...
>>

Новости по теме:


Севастополь посуточно

© 2011 - 2020 ladiesnews.net